ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၀၀ ဦးျဖင့္ စံခ်ိန္တင္၊ စုစုေပါင္း ၁,၄၁၉ ဦးရွိလာ”

ပိုးေတြ႕လူနာ ၁၀၀ ဦးျဖင့္ စံခ်ိန္တင္၊ စုစုေပါင္း ၁,၄၁၉ ဦးရွိလာ”

ရန္ကုန္ – COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၂,၀၂၀ခုအား စစ္ေဆးရာတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕လူနာ ၁၀၀ ဦးေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ညတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ပထမအသုတ္) ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၈၄၃)ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅၀) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၃၀) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၀၅) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆၀) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁၁) ခု၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁၀၀၀)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၀) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂) ခု၊အမွတ္(၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ကုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၃၃) ခုႏွင့္အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး (ကုတင္-၁၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၆) ခုစုစုေပါင္း (၂,၀၂၀)ခု အား စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာတြင္ အတည္ျပဳလူနာသစ္ (၁၀၀) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို့ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ၆ရက္ ည ၈နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁,၄၁၉) ဦးရွိပါသည္။

Leave a Comment