ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ့သို့ ေရာက္ရွိ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ့သို့ ေရာက္ရွိ

(၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၂၃) ရက္

ျမန္မာအမ်ိဳးသားပိုင္ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြေလဆိပ္သို့ ယေန႔ (၂၃-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ –

“မိမိဆႏၵအေလ်ာက္” ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ –

ဒုတိယျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွူး (၁) ဦး၊

ေရာဂါေဗဒအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး (၁) ဦး၊

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (ေမ့ေဆးအထူးကု) (၃) ဦး၊

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (ေဆးပညာအထူးကု) (၁) ဦး၊

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (ေရာဂါေဗဒ) (၁) ဦး၊

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (အဏုဇီဝေဗဒ) (၁) ဦး၊

လက္ေထာက္ဆရာဝန္ (၁၃) ဦး၊

သူနာျပဳဆရာအုပ္ႀကီး (၁) ဦး၊

အထက္တန္းသူနာျပဳ (၁) ဦးႏွင့္

သူနာျပဳ (၁) ဦး တို့ကို

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာစိုင္းဝင္းေဇာ္လွိုင္၊ ဗဟိုကြင္းဆင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွူး (ကူးစက္ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး) ေဒါက္တာဉာဏ္ဝင္းျမင့္၊ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္လြင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေတြေလဆိပ္သို့သြားေရာက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း ပို့ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Leave a Comment