ယေန႔ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာတစ္ခု😥😥😥 ယေန႔ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမွ ေဟ့ေကာင္ စိုးသူေအာင္ ေမွာ္ထဲက ျပန္လာခဲ့ေတာ့ မင္းဆယ္တန္းေအာင္တယ္

ယေန႔ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာတစ္ခု😥😥😥

ယေန႔ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမွ

ေဟ့ေကာင္ စိုးသူေအာင္

ေမွာ္ထဲက ျပန္လာခဲ့ေတာ့

မင္းဆယ္တန္းေအာင္တယ္

#Crdစႏၵာလေရာင္(ဗုဒၶသားေတာ္)

Leave a Comment