ယခုႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းတြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နာမည္တူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္

ယခုႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းတြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နာမည္တူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္

ယခုႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းတြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နာမည္တူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္

Sunday, August 9, 2020

ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ထုတ္ျပန္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စားရင္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္နာမည္တူ ေက်ာင္းသူတဦးကို ထူးထူးျခားျခားေတြ႕ရွိရသည္။

ေက်ာင္းသူ မေအာင္ဆန္းစုၾကည္(ခုံအမွတ္-၇၂၄) သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဆိပ္ျဖဴတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၎အျပင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္၊ ေနတိုး၊ တာရာမင္းေဝအမည္မ်ား အပါအဝင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နာမည္တူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၂၀၂၀ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃၂ ဒႆမ ၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

crd-News Watch

ယခုႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းတြင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နာမည္တူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္

Sunday, August 9, 2020

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စားရင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္နာမည္တူ ေက်ာင္းသူတဦးကို ထူးထူးျခားျခားေတြ႕ရွိရသည္။

ေက်ာင္းသူ မေအာင္ဆန္းစုၾကည္(ခုံအမွတ္-၇၂၄) သည္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ဆိပ္ျဖဴတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၎အျပင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္၊ ေနတိုး၊ တာရာမင္းေဝအမည္မ်ား အပါအဝင္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားႏွင့္ နာမည္တူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၂၀၂၀ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃၂ ဒႆမ ၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

crd-News Watch

Leave a Comment