ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း သိပၸံတြဲပထမ ဆုရွင္

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း သိပၸံတြဲ

ပထမ ဆုရွင္

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း သိပၸံတြဲ မွာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ပထမ ဆုရခဲ့သူက ရန္ကုန္ ဒဂုံ (၁) အထက္တန္းေက်ာင္းက မေမသက္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ စုစုေပါင္း ၅၅၂ မွတ္နဲ႔ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးထြက္ကာ ပထမ ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း သိပၸံတြဲ

ပထမ ဆုရွင္

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း သိပၸံတြဲ မွာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး ပထမ ဆုရခဲ့သူက ရန္ကုန္ ဒဂုံ (၁) အထက္တန္းေက်ာင္းက မေမသက္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ စုစုေပါင္း ၅၅၂ မွတ္နဲ႔ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးထြက္ကာ ပထမ ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Comment