(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲ ပ/ဒု ထီေပါက္စဥ္ စဆုံး

သိန္း ၁၅၀၀၀ ဆု

စ ၄၄၁၇၉၈

သိန္း ၁၀၀၀၀ ဆု

ည ၅၅၈၀၀၄

သိန္း ၅၀၀၀ ဆု

ဌ ၆၃၂၀၄၄

သိန္း ၂၀၀၀ ဆု

ကဃ ၅၅၃၂၂၄

ဆ ၆၂၉၀၉၅

သိန္း ၁၀၀၀ ဆု

ည ၂၃၁၁၄၅

သိန္း ၁၀၀၀ ဆု

ဝ ၉၈၄၀၂၀

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု ( ၁၀ ) ဆု

သိန္း ၅၀၀ ဟ ၁၁၈၅၅၆.
သိန္း ၅၀၀. ည ၆၆၃၇၆၇

သိန္း ၅၀၀. ဆ ၄၇၇၆၈၆

သိန္း ၅၀၀. ဠ ၅၅၄၂၇၅

သိန္း ၅၀၀. ည ၅၃၂၆၂၀

သိန္း ၅၀၀. ကင ၂၆၇၅၄၅

သိန္း ၅၀၀. မ ၅၀၄၁၄၆

သိန္း ၅၀၀. က ၇၄၁၁၆၃

သိန္း ၅၀၀. ကဂ ၆၅၅၄၁၉

သိန္း ၅၀၀. ဋ ၆၂၃၀၉၀.

က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆု ( ၁၁ ) ဆု

သိန္း ၂၀၀. ဗ ၂၅၄၀၇၅

သိန္း ၂၀၀. ကဂ ၄၂၉၉၀၂

သိန္း ၂၀၀. င ၇၅၁၇၄၁

သိန္း ၂၀၀. ဃ ၆၁၈၈၀၉

သိန္း ၂၀၀. ဋ ၉၀၈၉၀၅.

သိန္း ၂၀၀. ဏ ၈၇၆၇၅၅

သိန္း ၂၀၀. ခ ၅၂၃၇၂၃

သိန္း ၂၀၀. လ ၂၄၀၉၀၅

သိန္း ၂၀၀. ကဂ ၆၆၀၉၅၇

သိန္း ၂၀၀. ဆ ၄၁၅၄၅၁

သိန္း ၂၀၀. န ၁၃၉၁၁၈

က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန္း ၁၀၀. ဌ ၇၈၂၂၆၈.

သိန္း ၁၀၀. ဘ ၇၄၅၃၄၆

သိန္း ၁၀၀. ယ ၆၅၆၁၃၄

သိန္း ၁၀၀. စ ၇၆၆၅၃၁

သိန္း ၁၀၀. ကဂ ၉၆၁၁၇၈

သိန္း ၁၀၀. အ ၉၂၈၇၄၉

သိန္း ၁၀၀. န ၁၁၃၈၇၀

သိန္း ၁၀၀. ဒ ၁၅၄၂၀၃

သိန္း ၁၀၀. ဇ ၉၁၉၇၇၁

သိန္း ၁၀၀. ဌ ၉၉၇၄၀၃

သိန္း ၁၀၀. ကခ ၃၁၁၇၀၁

သိန္း ၁၀၀. ဌ ၆၉၂၇၈၂

က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန္း ၅၀. ထ ၃၇၂၃၅၁.

သိန္း ၅၀. ဈ ၉၆၀၅၇၅

သိန္း ၅၀. စ ၉၃၈၈၀၈.

သိန္း ၅၀. ဏ ၇၇၂၃၁၅.

သိန္း ၅၀ ဈ ၈၃၄၈၄၀

သိန္း ၅၀. ကခ ၅၆၂၁၂၃

သိန္း ၅၀. ဇ ၇၀၀၅၂၂.

သိန္း ၅၀. ဇ ၃၂၆၅၂၇

သိန္း ၅၀. ထ ၆၈၁၁၆၈

သိန္း ၅၀. ဓ ၆၇၁၆၇၂

သိန္း ၅၀ ပ ၈၈၀၇၆၅

သိန္း ၅၀. ဎ ၈၀၃၅၇၆

က်ပ္သိန္း ၂၀ဆု ( ၁၅ ) ဆု

သိန္း ၂၀. ကခ ၅၃၈၀၃၉

သိန္း ၂၀. န ၃၄၂၀၇၉.

သိန္း ၂၀. ကက ၈၂၇၉၈၃

သိန္း ၂၀. သ ၃၃၅၅၀၆

.သိန္း ၂၀. ဟ ၅၃၃၉၇၀

သိန္း ၂၀. ကဂ ၁၉၃၁၃၃

သိန္း ၂၀. အ ၅၃၆၆၀၂

သိန္း ၂၀. ဃ ၂၆၅၅၃၂.

သိန္း ၂၀. ထ ၄၆၆၃၀၅

သိန္း ၂၀. မ ၇၆၇၈၃၄

သိန္း ၂၀. ည ၈၀၉၅၅၄.

သိန္း ၂၀. ဒ ၄၈၆၅၇၁

သိန္း ၂၀. ကင ၆၈၄၉၁၇

သိန္း ၂၀. ဖ ၇၆၁၃၁၃

သိန္း ၂၀. ရ ၅၂၉၀၁၃

က်ပ္ (၁၀) သိန္းဆု (၁၆) ဆု

၁၀ သိန္း ဎ ၉၈၄၁၉၈.

၁၀ သိန္း ဈ ၄၈၂၉၆၃.

၁၀ သိန္း ရ ၃၈၆၄၇၉

၁၀ သိန္း ဌ ၉၆၆၀၃၄

၁၀ သိန္း ကဃ ၁၈၇၃၇၂

၁၀ သိန္း ဓ ၇၀၁၃၃၄

၁၀ သိန္း သ ၃၀၁၅၀၅

၁၀ သိန္း ဇ ၇၄၄၄၅၀

၁၀ သိန္း ဒ ၄၅၂၈၂၃

၁၀ သိန္း န ၁၇၄၅၆၃၁၀

သိန္း ဓ ၈၂၅၁၂၃

၁၀ သိန္း ကခ ၂၈၇၈၁၆.

၁၀ သိန္း ဗ ၄၄၅၀၇၀

၁၀ သိန္း ဠ ၆၆၉၀၇၀

၁၀ သိန္း ဂ ၉၃၄၉၄၀.

၁၀ သိန္း ဘ ၄၇၈၄၇၃

ေဝေဝဆာဆာ ပေဒသာ (၃) သိန္းဆု

င ၂၆၇၈၇

ရ ၆၆၂၂၂

ခ ၃၃၃၅၇

ခ ၄၃၇၅၈

ဏ ၇၆၁၆၄

ဆ ၈၃၅၅၅

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား

ည ၄၁၀၄

က ၉၇၄၃

င ၄၉၄၃

ဎ ၁၅၅၁

က ၂၉၄၈

ကက ၄၃၂၆

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား

ကက ၄၉၆

ဆ ၄၈၀

ခ ၃၆၇

ဏ ၆၃၆

မ ၃၀၁

န ၈၂၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား

အ ၃၁

ဓ ၉၉

ယ ၃၃

ဗ ၆၈

Credit:မဂၤလာပါသူေဌးမင္းထီဆိုင္

UNICODE

သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆု

စ ၄၄၁၇၉၈

သိန်း ၁၀၀၀၀ ဆု

ည ၅၅၈၀၀၄

သိန်း ၅၀၀၀ ဆု

ဌ ၆၃၂၀၄၄

သိန်း ၂၀၀၀ ဆု

ကဃ ၅၅၃၂၂၄

ဆ ၆၂၉၀၉၅

သိန်း ၁၀၀၀ ဆု

ည ၂၃၁၁၄၅

သိန်း ၁၀၀၀ ဆု

ဝ ၉၈၄၀၂၀

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆု ( ၁၀ ) ဆု

သိန်း ၅၀၀ ဟ ၁၁၈၅၅၆.
သိန်း ၅၀၀. ည ၆၆၃၇၆၇

သိန်း ၅၀၀. ဆ ၄၇၇၆၈၆

သိန်း ၅၀၀. ဠ ၅၅၄၂၇၅

သိန်း ၅၀၀. ည ၅၃၂၆၂၀

သိန်း ၅၀၀. ကင ၂၆၇၅၄၅

သိန်း ၅၀၀. မ ၅၀၄၁၄၆

သိန်း ၅၀၀. က ၇၄၁၁၆၃

သိန်း ၅၀၀. ကဂ ၆၅၅၄၁၉

သိန်း ၅၀၀. ဋ ၆၂၃၀၉၀.

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆု ( ၁၁ ) ဆု

သိန်း ၂၀၀. ဗ ၂၅၄၀၇၅

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၄၂၉၉၀၂

သိန်း ၂၀၀. င ၇၅၁၇၄၁

သိန်း ၂၀၀. ဃ ၆၁၈၈၀၉

သိန်း ၂၀၀. ဋ ၉၀၈၉၀၅.

သိန်း ၂၀၀. ဏ ၈၇၆၇၅၅

သိန်း ၂၀၀. ခ ၅၂၃၇၂၃

သိန်း ၂၀၀. လ ၂၄၀၉၀၅

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၆၆၀၉၅၇

သိန်း ၂၀၀. ဆ ၄၁၅၄၅၁

သိန်း ၂၀၀. န ၁၃၉၁၁၈

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၇၈၂၂၆၈.

သိန်း ၁၀၀. ဘ ၇၄၅၃၄၆

သိန်း ၁၀၀. ယ ၆၅၆၁၃၄

သိန်း ၁၀၀. စ ၇၆၆၅၃၁

သိန်း ၁၀၀. ကဂ ၉၆၁၁၇၈

သိန်း ၁၀၀. အ ၉၂၈၇၄၉

သိန်း ၁၀၀. န ၁၁၃၈၇၀

သိန်း ၁၀၀. ဒ ၁၅၄၂၀၃

သိန်း ၁၀၀. ဇ ၉၁၉၇၇၁

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၉၉၇၄၀၃

သိန်း ၁၀၀. ကခ ၃၁၁၇၀၁

သိန်း ၁၀၀. ဌ ၆၉၂၇၈၂

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆု ( ၁၂ ) ဆု

သိန်း ၅၀. ထ ၃၇၂၃၅၁.

သိန်း ၅၀. ဈ ၉၆၀၅၇၅

သိန်း ၅၀. စ ၉၃၈၈၀၈.

သိန်း ၅၀. ဏ ၇၇၂၃၁၅.

သိန်း ၅၀ ဈ ၈၃၄၈၄၀

သိန်း ၅၀. ကခ ၅၆၂၁၂၃

သိန်း ၅၀. ဇ ၇၀၀၅၂၂.

သိန်း ၅၀. ဇ ၃၂၆၅၂၇

သိန်း ၅၀. ထ ၆၈၁၁၆၈

သိန်း ၅၀. ဓ ၆၇၁၆၇၂

သိန်း ၅၀ ပ ၈၈၀၇၆၅

သိန်း ၅၀. ဎ ၈၀၃၅၇၆

ကျပ်သိန်း ၂၀ဆု ( ၁၅ ) ဆု

သိန်း ၂၀. ကခ ၅၃၈၀၃၉

သိန်း ၂၀. န ၃၄၂၀၇၉.

သိန်း ၂၀. ကက ၈၂၇၉၈၃

သိန်း ၂၀. သ ၃၃၅၅၀၆

.သိန်း ၂၀. ဟ ၅၃၃၉၇၀

သိန်း ၂၀. ကဂ ၁၉၃၁၃၃

သိန်း ၂၀. အ ၅၃၆၆၀၂

သိန်း ၂၀. ဃ ၂၆၅၅၃၂.

သိန်း ၂၀. ထ ၄၆၆၃၀၅

သိန်း ၂၀. မ ၇၆၇၈၃၄

သိန်း ၂၀. ည ၈၀၉၅၅၄.

သိန်း ၂၀. ဒ ၄၈၆၅၇၁

သိန်း ၂၀. ကင ၆၈၄၉၁၇

သိန်း ၂၀. ဖ ၇၆၁၃၁၃

သိန်း ၂၀. ရ ၅၂၉၀၁၃

ကျပ် (၁၀) သိန်းဆု (၁၆) ဆု

၁၀ သိန်း ဎ ၉၈၄၁၉၈.

၁၀ သိန်း ဈ ၄၈၂၉၆၃.

၁၀ သိန်း ရ ၃၈၆၄၇၉

၁၀ သိန်း ဌ ၉၆၆၀၃၄

၁၀ သိန်း ကဃ ၁၈၇၃၇၂

၁၀ သိန်း ဓ ၇၀၁၃၃၄

၁၀ သိန်း သ ၃၀၁၅၀၅

၁၀ သိန်း ဇ ၇၄၄၄၅၀

၁၀ သိန်း ဒ ၄၅၂၈၂၃

၁၀ သိန်း န ၁၇၄၅၆၃၁၀

သိန်း ဓ ၈၂၅၁၂၃

၁၀ သိန်း ကခ ၂၈၇၈၁၆.

၁၀ သိန်း ဗ ၄၄၅၀၇၀

၁၀ သိန်း ဠ ၆၆၉၀၇၀

၁၀ သိန်း ဂ ၉၃၄၉၄၀.

၁၀ သိန်း ဘ ၄၇၈၄၇၃

ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ (၃) သိန်းဆု

င ၂၆၇၈၇

ရ ၆၆၂၂၂

ခ ၃၃၃၅၇

ခ ၄၃၇၅၈

ဏ ၇၆၁၆၄

ဆ ၈၃၅၅၅

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ

ည ၄၁၀၄

က ၉၇၄၃

င ၄၉၄၃

ဎ ၁၅၅၁

က ၂၉၄၈

ကက ၄၃၂၆

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်းဆုများ

ကက ၄၉၆

ဆ ၄၈၀

ခ ၃၆၇

ဏ ၆၃၆

မ ၃၀၁

န ၈၂၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၅ သောင်းဆုများ

အ ၃၁

ဓ ၉၉

ယ ၃၃

ဗ ၆၈

Credit:မင်္ဂလာပါသူဌေးမင်းထီဆိုင်

Leave a Comment