ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၆၀ အတည္ျပဳ

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ စက္စြမ္းရည္တိုးျမႇင့္နိုင္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းတို႔အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၆၀ ကိုအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ စက္စြမ္းရည္ တိုးျမႇင့္နိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစနစ္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခံနိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္နိုင္ရန္ စီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြအသင္း (IDA) မွ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြ သန္း ၁၁၀၊ စုစုေပါင္း သန္း ၄၆၀ ကို ကမၻာ့ဘဏ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ စက္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းသည္ ရြာမဓာတ္အားေပး စက္႐ုံအား အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးတက္ရရွိနိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓတ္အားပို႔လႊတ္သည့္ စနစ္မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုထုတ္လုပ္ပို႔လႊတ္နိုင္မည္ျဖစ္ရာ ေဒသအသီးသီးမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ယခုထက္ပိုမို၍ နိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ နိုင္ငံေတာ္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ေသးသည့္အတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လၽွပ္စစ္ဓတ္အား ရရွိမႈႏႈန္း အနည္းဆုံးအေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယခု စီမံကိန္းသည္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို သက္သာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ကာ သဘာဝပန္းဝန္းက်င္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္မီးရရွိနိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အား အေထာက္အကူျပနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံႏွင့္ လာအိုနိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး မစ္မာရီယာန္ရွာမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိသည့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံခ်က္အား ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြအျဖစ္ IDAမွ ေခ်းေငြ သန္း ၁၀၀ႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္(Global Financing Facility)မွ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀ သန္းတို႔ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုသည္။ယင္းစီမံခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအပါအဝင္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ပဏာမက်န္းမာေရးဌာနစုစုေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္အား ပံ့ပိုးေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕တန္းက်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕နိုင္ရန္ လစဥ္သုံးစရိတ္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လက္လွမ္းမီေရးစီမံခ်က္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထပ္ေဆာင္းရန္ပုံေငြ ေခ်းေငြႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဘ႑ဘာေရးအစီအစဥ္မွ ရန္ပုံေငြအတည္ျပဳနိုင္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံးရွိျပည္သူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးအပ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ တစ္နိုင္ငံလုံးလႊမ္းေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ အေလးအနက္ထားကာ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ နယ္ပယ္သုံးရပ္အေပၚတြင္ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ထားသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္အသစ္(၂၀၂၀-၂၀၂၃) ေမလ ၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။ ယင္းနယ္ပယ္သုံးရပ္မွာ လူသားအရင္းအျမစ္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား အားေပးေဖာ္ေဆာင္သြားရန္၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေသာ တိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ေပးေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္နိုင္သည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအား ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ႏွင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အတူ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေစရန္ စီမံသြားရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္႐ုံးမွ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက”မဟာဗ်ဴဟာမွာေတာ့ က႑ေတြကို အရင္ေဖာ္ထုတ္ထားတာေပါ့ေနာ္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ က႑တစ္ခုခ်င္းစီေအာက္မွာ ဘယ္လို projectလုပ္မယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အစိုးရဘက္မွာလည္း သူတို႔ဘက္က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေခ်းေငြတစ္ခုယူဖို႔ဆိုရင္ သူတို႔ အစိုးရထဲမွာ သေဘာတူညီမႈယူရတယ္။ လႊတ္ေတာ္တင္ရတယ္။ အဲဒီအဆင့္ဆင့္ေတြ ျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ ပိုက္ဆံ amountက်ေတာ့ အဲဒီေတာ့မွပဲ ထြက္လာမွာကိုး။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကို ခ်ျပတဲ့ သေဘာပဲေပါ့”ဟု ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

Credit News Watch

UNICODE

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု စက်စွမ်းရည်တိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းတို့အတွက် အသုံးပြုရန် ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၆၀ ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု စက်စွမ်းရည် တိုးမြှင့်နိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်သည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်နိုင်ရန် စီမံကိန်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအသင်း (IDA) မှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၅၀၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်မှစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ပဏာမကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းအတွက် ချေးငွေ သန်း ၁၁၀၊ စုစုပေါင်း သန်း ၄၆၀ ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ် စက်စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းသည် ရွာမဓာတ်အားပေး စက်ရုံအား အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးတက်ရရှိနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများ လျော့နည်းလာစေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် လျှပ်စစ်ဓတ်အားပို့လွှတ်သည့် စနစ်များအား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကြောင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအတွက်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုထုတ်လုပ်ပို့လွှတ်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ ဒေသအသီးသီးမှ အိမ်ထောင်စုများ ယခုထက်ပိုမို၍ နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လျှပ်စစ်မီးရရှိစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကသာ နိုင်ငံတော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သေးသည့်အတွက် အရှေ့တောင်အာရှတွင် လျှပ်စစ်ဓတ်အား ရရှိမှုနှုန်း အနည်းဆုံးအနေအထားတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ ယခု စီမံကိန်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သက်သာသည့်နှုန်းထားဖြင့် ထုတ်လုပ်ကာ သဘာဝပန်းဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိစေသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်မတိုင်မီ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရေး ရည်မှန်းချက်အား အထောက်အကူပြနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ်မာရီယာန်ရှာမန်က ပြောကြားခဲ့သည်။

ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီမံချက်အား ထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေအဖြစ် IDAမှ ချေးငွေ သန်း ၁၀၀နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်(Global Financing Facility)မှ ထောက်ပံ့ငွေ ၁၀ သန်းတို့ဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဆိုသည်။ယင်းစီမံချက်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာ မြို့နယ်ဆေးရုံများ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပဏာမကျန်းမာရေးဌာနစုစုပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကျော်အား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ရှေ့တန်းကျန်းမာရေးဌာနများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့နိုင်ရန် လစဉ်သုံးစရိတ်များကို ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရည်အသွေးမီ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ လက်လှမ်းမီရေးစီမံချက်အတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေ ချေးငွေနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍဘာရေးအစီအစဉ်မှ ရန်ပုံငွေအတည်ပြုနိုင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း(၂၀၁၇-၂၀၂၁)၏ ရည်မှန်းချက်များသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် အဓိကကျသည့် ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိပြည်သူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ တိုးမြှင့်ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် အလေးအနက်ထားကာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောကြားခဲ့သည်။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် နယ်ပယ်သုံးရပ်အပေါ်တွင် အဓိကအာရုံစိုက်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်မဟာဗျူဟာ မူဘောင်အသစ်(၂၀၂၀-၂၀၂၃) မေလ ၁၈ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သည်။ ယင်းနယ်ပယ်သုံးရပ်မှာ လူသားအရင်းအမြစ်တည်ဆောက်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအား အားပေးဖော်ဆောင်သွားရန်၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုသော တိုးတက်မှုမြှင့်တင်ပေးရေးနှင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက် လှုံ့ဆော်ပေးရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား ကျော်လွှားနိုင်ရန်နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အတူ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား ရေရှည်တည်တံ့နိုင်စေရန် စီမံသွားရန်တို့ ဖြစ်ကြောင်း ဖာ်ပြခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးမှ ဦးကျော်စိုးလင်းက”မဟာဗျူဟာမှာတော့ ကဏ္ဍတွေကို အရင်ဖော်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်။ ဒီအပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့မှ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအောက်မှာ ဘယ်လို projectလုပ်မယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ အစိုးရနဲ့သော်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးရမှာပေါ့။ ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ အစိုးရဘက်မှာလည်း သူတို့ဘက်က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ချေးငွေတစ်ခုယူဖို့ဆိုရင် သူတို့ အစိုးရထဲမှာ သဘောတူညီမှုယူရတယ်။ လွှတ်တော်တင်ရတယ်။ အဲဒီအဆင့်ဆင့်တွေ ဖြတ်ပြီးတော့မှ ပိုက်ဆံ amountကျတော့ အဲဒီတော့မှပဲ ထွက်လာမှာကိုး။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မဟာဗျူဟာကို ချပြတဲ့ သဘောပဲပေါ့”ဟု ပြောကြားထားခဲ့သည်။

Credit News Watch

Leave a Comment